Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας για τα επόμενα:

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της προθεσμίας, ενεργοποιείται στις 22 Οκτωβρίου 2019 η διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο με προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς αυτή να θεωρείται εκπρόθεσμη.

Η διαδικασία αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή τόσο για το Γραφείο Κτηματογράφησης στον Πύργο όσο και για το αντίστοιχο στην Αθήνα και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2019.

Η χρήση της απλής αυτής διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

  • με τη φυσική παρουσία στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης (Πύργου ή Αθήνας),
  • μέσω της ιστοσελίδας του Αναδόχου www.ktima2016.gr, www.ktimahleia.gr επιλέγοντας το τμήμα «Προγραμματισμός Ραντεβού Π.Ε. Ηλείας» και στη συνέχεια επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο «Εφαρμογή προγραμματισμού ραντεβού» μέσω του οποίου γίνεται ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη λειτουργικότητα.

Προσοχή! Η διαδικασία αυτή δεν θα λειτουργήσει τηλεφωνικά.

Για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρατίθενται παρακάτω τα τέσσερα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη χρήση αυτής της λειτουργικότητας ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της βεβαίωσης εμπρόθεσμης προσέλευσης:

  1. καταχωρείται ο προ-Καποδιστριακός ΟΤΑ στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο(α), ο αριθμός των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην - προς υποβολή - δήλωση ιδιοκτησίας για τον συγκεκριμένο ΟΤΑ και το Γραφείο Κτηματογράφησης για το οποίο οριστικοποιείται το ραντεβού και στο οποίο θα υποβληθεί τελικά η δήλωση. Το ραντεβού εμπρόθεσμης προσέλευσης αφορά κάθε δήλωση ιδιοκτησίας ξεχωριστά.

Απαιτείται να δοθεί προσοχή στην επιλογή του ορθού Γραφείου Κτηματογράφησης (Πύργου ή Αθήνας), καθώς το ραντεβού αφορά σε αυτό και μόνο το Γραφείο.

  1. επιλέγεται η ημέρα και η ώρα του ραντεβού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες των ραντεβού θα γίνονται διαθέσιμες σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο της διαδικασίας (π.χ. αρχικά θα διατεθεί 1 μήνας και εφόσον εξαντληθούν τα ραντεβού σε αυτόν θα διατεθεί και ο επόμενος 1 μήνας, κοκ).
  2. καταχωρείται υποχρεωτικά το επώνυμο, το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου καθώς και ένας αριθμός τηλεφώνου σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας  μαζί του (προαιρετικά μπορεί να καταχωρηθεί και email).
  3. επιβεβαιώνεται η ορθότητα και η πληρότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων και εκτυπώνεται η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης η οποία και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει την δήλωση ιδιοκτησίας κατά την υποβολή της.

Σε περίπτωση μη τήρησης του προγραμματισμένου ραντεβού εκ μέρους του δικαιούχου, η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης καθίσταται άκυρη και η δήλωση ιδιοκτησίας παραλαμβάνεται μόνο ως εκπρόθεσμη (εκτός περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών π.χ. σοβαρών προβλημάτων υγείας, για την ύπαρξη των οποίων το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον δικαιούχο).