Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι:

 1. Έχει ενεργοποιηθεί και πάλι η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για την εξυπηρέτηση πολιτών / επαγγελματιών με μεγάλο αριθμό δηλούμενων δικαιωμάτων (μεγαλύτερο από 10).
 2. Επειδή στο προηγούμενο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκε κατάχρηση, εκ μέρους ορισμένων πολιτών / επαγγελματιών, αυτής της διευκόλυνσης που παρείχε η Κοινοπραξία, με φαινόμενα όπως:
 • Αριθμός δικαιωμάτων για ραντεβού μη ανταποκρινόμενος στα τελικώς υποβληθέντα
 • Μη τήρηση προγραμματισμένου ραντεβού με ανεπαρκή ή καθόλου ενημέρωση εκ των προτέρων του Γραφείου Κτηματογράφησης

κατάχρηση, η οποία οδήγησε και στην προσωρινή αδυναμία χρήσης αυτής της διευκόλυνσης για το σύνολο των πολιτών / επαγγελματιών, για τους λόγους αυτούς:

 1. από 05/06/2019 και μετά, για την οριστικοποίηση του ραντεβού από το Γραφείο Κτηματογράφησης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση από τον ενδιαφερόμενο πολίτη / επαγγελματία για τον ακριβή αριθμό των δηλούμενων δικαιωμάτων μέσω καταγραφής σε πίνακα - και αποστολής του με κάθε πρόσφορο τρόπο στο Γραφείο Κτηματογράφησης - που θα περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω πεδία:
  Επώνυμο δικαιούχου
  Όνομα δικαιούχου
  ΑΦΜ δικαιούχου
  Αριθμός δηλούμενων δικαιωμάτων
 2. Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», αφενός θα προβαίνει σε ακύρωση όλων των επόμενων προγραμματισμένων ραντεβού και αφετέρου θα αποκλείει εφεξής από τη χρήση αυτής της διευκόλυνσης όσους πολίτες / επαγγελματίες εμπίπτουν στις επόμενες δύο περιπτώσεις:
 • μη τήρηση του πρώτου - χρονικά - προγραμματισμένου ραντεβού λόγω καθυστέρησης ή μη προσέλευσης, χωρίς προηγούμενη έγκαιρη (προ 5 εργασίμων ημερών τουλάχιστον) ενημέρωση του Γραφείου Κτηματογράφησης, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτο γεγονός
 • μη υποβολή του συνόλου των δικαιωμάτων για τα οποία προγραμματίστηκε το ραντεβού (με ανοχή ±10% επί των δηλωθέντων)