Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι:

Η διαδικασία της Ανάρτησης και η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και καμία παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Για αυτόν το λόγο, καλούνται οι δικαιούχοι οι οποίοι το επιθυμούν, να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην υποβολή της Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων, καθώς όσες Αιτήσεις υποβληθούν από την 31η Οκτωβρίου 2023 και μετά θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα τύχουν επεξεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος καθώς και εκπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας παραμένει ενεργή μέχρι και τις 13 Ιουνίου 2024.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της προθεσμίας, παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

  • Αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων, όσες Αιτήσεις υποβληθούν στην διαδικτυακή λειτουργικότητα του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» έως και τις 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59:59 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, ακόμη και αν βρίσκονται σε κατάσταση «προσωρινή καταχώρηση», εφόσον οριστικοποιηθούν μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες μετά (δηλαδή έως τις 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:59:59).
  • Αναφορικά με την προσέλευση στο Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας, μπορεί να ενεργοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2023 η διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο με προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς αυτή να θεωρείται εκπρόθεσμη. Η διαδικασία αυτή, εφόσον ενεργοποιηθεί, θα λήξει στις 30 Οκτωβρίου 2023.

Σε ότι αφορά στη προσέλευση στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για την ενεργοποίηση ή μη της διαδικασίας, μόνο αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Γραφείο Κτηματογράφησης, καθώς η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσέλευση των δικαιούχων για υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων ξεπερνά κατά πολύ τη δυναμικότητα του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Επομένως, η χρήση αυτής της διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη φυσική παρουσία του δικαιούχου (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου γι’ αυτή τη διαδικασία τρίτου προσώπου) στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης το χρονικό διάστημα 26 – 30 Οκτωβρίου 2023 και προϋποθέτει εκ μέρους του την προσκόμιση έτοιμων προς υποβολή Αιτήσεων Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων.

Προσοχή! Η διαδικασία αυτή δεν θα λειτουργήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο δικαιούχος (ή το κατάλληλα εξουσιοδοτημένο γι’ αυτή τη διαδικασία τρίτο πρόσωπο), κατά την επίσκεψή του στο Γραφείο Κτηματογράφησης και προκειμένου να του δοθεί ραντεβού «εμπρόθεσμης προσέλευσης», θα πρέπει να δηλώσει στον αρμόδιο υπάλληλο τα παρακάτω στοιχεία:

  1. ΑΦΜ δικαιούχου
  2. Επώνυμο δικαιούχου
  3. Όνομα δικαιούχου
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας δικαιούχου σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας μαζί του
  5. Αριθμός ΚΑΕΚ ακινήτων για τα οποία θα υποβληθεί Αίτηση Διόρθωσης

Αφού επιβεβαιωθεί η ορθότητα και η πληρότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων, εκτυπώνεται η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης η οποία και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει την Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων κατά την υποβολή της.

Σημείωση: Η οριστικοποίηση των ραντεβού θα πραγματοποιείται σειριακά, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση μη τήρησης του προγραμματισμένου ραντεβού εκ μέρους του δικαιούχου (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου γι’ αυτή τη διαδικασία τρίτου προσώπου), η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης καθίσταται άκυρη και η Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων παραλαμβάνεται μόνο ως εκπρόθεσμη (εκτός περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών π.χ. σοβαρών προβλημάτων υγείας, για την ύπαρξη των οποίων το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον δικαιούχο).