Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης, κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης, των κατοίκων εσωτερικού κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2023, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επομένως, ως ημερομηνία λήξης της Ανάρτησης, τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για εκείνους του εξωτερικού, καθορίζεται η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.