Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4821/2021 (ΦΕΚ 134 / Α / 31-7-2021) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιεί το περιεχόμενο της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 ως εξής:

«8.α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στο φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. …»

Επομένως, από τις 31/07/2021 και εντεύθεν, είναι απαραίτητη η μνεία και η επισύναψη του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης στη σύνταξη συμβολαίων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

Η παραλαβή των αποδεικτικών υποβολής δήλωσης θα πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με χρήση των κωδικών taxisnet του, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_SubReceipt.aspx