Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), αναφορικά με την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης των πολιτών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και τη σταδιακή επιστροφή στη «νέα κανονικότητα», επιβάλλουν στην Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016», Ανάδοχο της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να απευθυνθεί στους πολίτες της Π.Ε. Ηλείας και ειδικότερα στους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας και να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τα επόμενα:

 

Επειδή η υγεία αποτελεί ύψιστο αγαθό και η προστασία της είναι ευθύνη όλων μας, στο Γραφείο Κτηματογράφησης έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία της υγείας τόσο των εργαζομένων του, όσο και των συναλλασσόμενων με αυτό, εφαρμόζοντας - κατ’ ελάχιστο - τις αντίστοιχες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παραμένοντας πάντα σε ετοιμότητα προσαρμογής στις διαμορφούμενες συνθήκες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και μέχρι την έκδοση νεώτερης ανακοίνωσης, οι διαδικασίες και η εν γένει λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Πύργου διαμορφώνονται ως ακολούθως

Οδηγίες Προσέλευσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης

Οι πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

1) Η είσοδος στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα ελέγχεται από υπάλληλο του Γραφείου.

2) Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ταυτόχρονης παρουσίας εντός του Γραφείου, θα είναι ένας (1) πολίτης ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα χώρου.

3) Οι παρευρισκόμενοι εντός του Γραφείου θα τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

4) Κατά την είσοδό τους στο Γραφείο, οι επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν χρήση αντισηπτικής γέλης.

5) Για την είσοδό τους στο Γραφείο (και για όσο διάστημα παραμένουν εντός αυτού), οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους και να φορούν μάσκα (μιας χρήσης ή υφασμάτινη).

6) Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Γραφείου.

Οδηγίες υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας

Για την αποφυγή συνωστισμού, την ελαχιστοποίηση παραμονής στο Γραφείο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, προτείνονται εναλλακτικά:

Α) η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας κάνοντας χρήση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Στην περίπτωση αυτή και με τα μέχρις στιγμής δεδομένα, η δήλωση ιδιοκτησίας θεωρείται εκ προοιμίου ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ (ακόμη και αν έχει δοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης γι’ αυτή) και εκκρεμεί η επιβολή του προβλεπόμενου από το Νόμο προστίμου, η οποία τη δεδομένη στιγμή τελεί σε αναστολή.

Β) η προσέλευση στο Γραφείο Κτηματογράφησης και η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας με τη φυσική παρουσία του δικαιούχου/εξουσιοδοτημένου.

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι επόμενες ρυθμίσεις:

Β.1) Για όσους έχουν λάβει βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης (ραντεβού) για ημερομηνίες μεταξύ 16/03/2020 και 17/05/2020, ισχύουν τα επόμενα:

Β.1.1) Για τη διατήρηση του εμπρόθεσμου χαρακτηρισμού της δήλωσής τους, οι ιδιώτες δικαιούχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), μπορούν να προσέλθουν και να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, οποτεδήποτε, στο χρονικό διάστημα από 18/05/2020 έως 17/07/2020.

Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζουν ότι στο διάστημα αυτό, κατά προτεραιότητα, θα εξυπηρετούνται τα ραντεβού εμπρόθεσμης προσέλευσης που αντιστοιχούν στις ημέρες αυτές.

Επίσης, για την αποφυγή ταλαιπωρίας, καλό θα ήταν να μην καθυστερήσουν την υποβολή της δήλωσης, καθώς πάντα στο τέλος των προθεσμιών παρατηρείται συνωστισμός.

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα με συνολικά μεγάλο αριθμό δικαιωμάτων (περισσότερα από 50 δικαιώματα) θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Κτηματογράφησης, πριν την προσέλευσή τους σε αυτό, για τον καθορισμό ημέρας και ώρας παραλαβής των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση της ειδικής διαδικασίας παραλαβής τους*.

Β.1.2) Για τη διατήρηση του εμπρόθεσμου χαρακτηρισμού της δήλωσης δικαιούχων, οι οποίοι έχουν αναθέσει/εξουσιοδοτήσει για την διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολή της δήλωσής τους διάφορους επαγγελματίες, οι τελευταίοι θα πρέπει:

  • Να συγκεντρώσουν, να ετοιμάσουν και να ομαδοποιήσουν τις δηλώσεις των «πελατών τους» που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό (σε ομάδες κατ’ ελάχιστον 30 δικαιωμάτων, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος αριθμός δικαιωμάτων).
  • Πριν την προσέλευσή τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με αυτό, για τον καθορισμό ημέρας και ώρας παραλαβής των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση της ειδικής διαδικασίας παραλαβής τους*.
  • Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 19/06/2020.

Β.2) για όσους έχουν λάβει βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης (ραντεβού) για ημερομηνίες από 18/05/2020 και εντεύθεν, ισχύουν τα επόμενα:

Β.2.1) Για τη διατήρηση του εμπρόθεσμου χαρακτηρισμού της δήλωσής τους, οι ιδιώτες δικαιούχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), θα πρέπει να τηρούν αυστηρά την ημέρα και ώρα του ραντεβού.

Β.2.2) Για τη διατήρηση του εμπρόθεσμου χαρακτηρισμού της δήλωσης δικαιούχων, οι οποίοι έχουν αναθέσει/εξουσιοδοτήσει για την διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολή της δήλωσής τους διάφορους επαγγελματίες, οι τελευταίοι μπορούν:

  • Να συγκεντρώσουν, να ετοιμάσουν και να ομαδοποιήσουν τις δηλώσεις των «πελατών τους» που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό (σε ομάδες κατ’ ελάχιστον 30 δικαιωμάτων, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος αριθμός δικαιωμάτων).
  • Πριν την προσέλευσή τους στο Γραφείο κτηματογράφησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με αυτό, για τον καθορισμό ημέρας και ώρας παραλαβής των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση της ειδικής διαδικασίας παραλαβής τους*.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 24/07/2020.

Β.3) Όσοι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων επιθυμούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση ή δήλωση η οποία αφορά σε κτήση εμπράγματος δικαιώματος σε ποσοστό 100% με κληρονομιά για την οποία δεν έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη, μπορούν να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά είτε με προσέλευση στο Γραφείο Κτηματογράφησης από τις 18/05/2020 και μετά.

Λοιπές Οδηγίες

  • Γενικές ή ειδικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης ή αίτησης  ή αναφορικά με τον ορθό τρόπο συμπλήρωσής της θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα του Γραφείου Κτηματογράφησης, ενώ οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες βρίσκονται ήδη καταχωρημένες στην ιστοσελίδα της Αναδόχου Κ/Ξ και στη διεύθυνση: https://www.ktima2016.gr/index.php (στο τμήμα «Συχνές Ερωτήσεις - (F.A.Q.)».
  • Η κατάθεση διαφόρων ειδών αιτήσεων (π.χ. συμπληρωματικών στοιχείων, διόρθωσης στοιχείων δήλωσης, αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας, χορήγησης αντιγράφων), εφόσον δεν επείγει, προτείνεται να μετατεθεί σε χρονική στιγμή μετά τις 31/07/2020.
  • Η παραλαβή των αποδεικτικών υποβολής δήλωσης θα πραγματοποιείται από τον δικαιούχο αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με χρήση των κωδικών taxisnet του.
  • Δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ελλείψεις στις υποβληθείσες ηλεκτρονικές δηλώσεις τους, πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα που αίρουν τις εκκρεμότητες των δηλώσεων τους αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κτηματογράφησης τηλεφωνικά (26210 25686, 26210 28497) και ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στις ημέρες και ώρες λειτουργία του.

Τέλος, αν και ως Ανάδοχος Κοινοπραξία θεωρούμε ότι έχουμε ανταποκριθεί επιτυχώς στις υποχρεώσεις μας σε σχέση με την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Πύργου υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, παραμένουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για την πιθανότητα λήψης επιπλέον μέτρων αν απαιτηθεί από τις συνθήκες. Από την πλευρά των δικαιούχων αναμένουμε αντίστοιχα την απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών του Αναδόχου και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής.

Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα για τα μέτρα που θα λαμβάνουμε για την προστασία της υγείας όλων μας, ενώ παράλληλα θα καταβάλλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση για πιθανές νέες εξελίξεις πρέπει να απευθύνεστε στη διεύθυνση: www.ktima2016.gr/index.php/ktimatografisi-stin-pe-ileias/nea-anakoinoseis-p-e-ileias.

 

* Ειδική διαδικασία παραλαβής δηλώσεων: Ο συναλλασσόμενος θα παραδίδει τις - έτοιμες προς υποβολή - δηλώσεις του σε κατάλληλο χώρο του Γραφείου, θα του χορηγείται έγγραφο προσωρινής παραλαβής τους προς έλεγχο και θα αποχωρεί. Ο υποβάλλων τη δήλωση θα συμπληρώνει απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο και email) στο έγγραφο προσωρινής παραλαβής της δήλωσης για την περίπτωση που απαιτηθεί η επικοινωνία μαζί του για την άρση εκκρεμοτήτων, τη διόρθωση στοιχείων ή την απαλοιφή ελλείψεων. Εφόσον η διαδικασία ελέγχου της δήλωσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα αποστέλλεται, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία καταχώρησής της καθώς και το έντυπο υπολογισμού παγίου τέλους κτηματογράφησης προς πληρωμή.