Η Πέμπτη 31/10/2019 έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας τους, καλούνται όπως ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τη διευθέτηση των υποθέσεών τους.