Οι εξελίξεις αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 06/11/2021 και μετά, επιβάλλουν στην Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016», Ανάδοχο της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να απευθυνθεί στους πολίτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στους συναλλασσόμενους με το Γραφείο Κτηματογράφησης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τα επόμενα:

 

Η Λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης συνεχίζεται και οι συναλλαγές με τους πολίτες πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού (για τη διαδικασία ανατρέξτε στην ανακοίνωση της 06/11/2020 και μεταγενέστερες αυτής για το ίδιο θέμα).

Από τη Δευτέρα 15/11/2021 και μετά, εκτός από την έγκριση του ραντεβού, ο συναλλασσόμενος με το Γραφείο Κτηματογράφησης, πριν την είσοδό του σε αυτό, υποχρεούται να επιδεικνύει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Γραφείου:

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

[γ] βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, ενώ

[δ] οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Εντός του Γραφείου Κτηματογράφησης:

  • είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (αλλά και σε εξωτερικούς χώρους στους οποίους παρατηρείται συνωστισμός), εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η χρήση της μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους (που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα), όπως π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων καθώς και σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών,
  • είναι υποχρεωτική η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρων μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά δύο (2) τ.μ.], τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους,
  • είναι υποχρεωτική η χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας μεγαλύτερης του 70% για την αντισηψία των χεριών,