Οι εξελίξεις από την εμφάνιση κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές της χώρας, επιβάλλουν στην Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016», Ανάδοχο της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου της και της κοινωνικής της ευθύνης και με γνώμονα την υποστήριξη των δράσεων της Πολιτείας για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, να απευθυνθεί στους πολίτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τα επόμενα:

Tο Γραφείο Κτηματογράφησης, με ψυχραιμία,  υπευθυνότητα και σε πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας  σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19), έχει λάβει ήδη σειρά προληπτικών μέτρων με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων του, την προστασία και διευκόλυνση των επισκεπτών του και συνολικά την απρόσκοπτη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, εκτός της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής όλων των χώρων του Γραφείου μέσω εντατικής καθημερινής καθαριότητας τους, έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας με τοποθέτηση αντισηπτικής γέλης για την απολύμανση των χεριών του προσωπικού και αντικατάσταση των συμβατικών καθαριστικών με αντισηπτικά σκευάσματα σε όλους τους χώρους του Γραφείου, κοινόχρηστους και διοικητικούς. Επιπλέον, διενεργήθηκε πλήρης απολύμανση όλων των χώρων του Γραφείου στις 13 Μαρτίου 2020 με σκευάσματα εγκεκριμένα από το ΥΠ.Α.Α.Τ και τον Ε.Ο.Φ. τα οποία περιλαμβάνουν και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Επίσης, το Γραφείο Κτηματογράφησης παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες και κατευθύνσεις σε σχέση και με τις διαμορφούμενες συνθήκες.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» έχει εκδώσει στις 16/03/2020, στις 17/03/2020 και στις 20/03/2020 ανακοινώσεις αναφορικά με μέτρα για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, το κείμενο των οποίων βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση: https://www.ktimatologio.gr/categories/nea-anakoinoseis.

Επιπλέον, από 23/03/2020 υφίσταται περιορισμός στην κυκλοφορία των πολιτών σε όλη την Επικράτεια, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή η διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας συνεχίζεται μέχρι την έκδοση νεώτερης ανακοίνωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώνει ως εξής:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων προτείνονται εναλλακτικά:

Α) η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας κάνοντας χρήση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Στην περίπτωση αυτή και με τα μέχρις στιγμής δεδομένα, η δήλωση ιδιοκτησίας θεωρείται εκ προοιμίου ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ (ακόμη και αν έχει δοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης γι’ αυτή) και εκκρεμεί η επιβολή του προβλεπόμενου από το Νόμο προστίμου, η οποία τη δεδομένη στιγμή τελεί σε αναστολή.

Β) η χρονική μετάθεση της υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας σε μεταγενέστερο χρόνο κατά τον οποίο θα έχουν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα. Η επιλογή αυτή αφορά κυρίως όσους έχουν λάβει βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης (ραντεβού) για ημερομηνίες από τις 16/03/2020 και εντεύθεν. Για τη νέα ακριβή ημερομηνία προσέλευσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, ώστε να ισχύσει η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Αν και το Γραφείο παραμένει σε λειτουργία αναφορικά με τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, εντούτοις, τίθενται περιορισμοί στην παρουσία σε αυτό όσων δικαιούχων αψηφήσουν τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας:

  • Κανείς δικαιούχος (ή εξουσιοδοτημένος τρίτος) εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας δεν θα εισέρχεται εντός του Γραφείου Κτηματογράφησης για να εξυπηρετηθεί. Θα παραδίδει την - έτοιμη προς υποβολή - δήλωσή του στην είσοδο του Γραφείου, θα του χορηγείται έγγραφο προσωρινής παραλαβής της προς έλεγχο και θα αποχωρεί. Ο υποβάλλων τη δήλωση θα συμπληρώνει απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο και email) στο έγγραφο προσωρινής παραλαβής της δήλωσης για την περίπτωση που απαιτηθεί η επικοινωνία μαζί του για την άρση εκκρεμοτήτων, τη διόρθωση στοιχείων ή την απαλοιφή ελλείψεων. Εφόσον η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα αποστέλλεται, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το έντυπο υπολογισμού παγίου τέλους κτηματογράφησης προς πληρωμή.
  • Γενικές ή ειδικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης ή αίτησης  ή αναφορικά με τον ορθό τρόπο συμπλήρωσής της θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα του Γραφείου Κτηματογράφησης, ενώ οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες βρίσκονται ήδη καταχωρημένες στην ιστοσελίδα της Αναδόχου Κ/Ξ και στη διεύθυνση: https://www.ktima2016.gr/index.php (στο τμήμα «Συχνές Ερωτήσεις - (F.A.Q.)».
  • Η κατάθεση διαφόρων ειδών αιτήσεων (π.χ. συμπληρωματικών στοιχείων, διόρθωσης στοιχείων δήλωσης, αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας, χορήγησης αντιγράφων), εφόσον δεν μπορεί να μετατεθεί σε μελλοντική χρονική στιγμή, θα εξυπηρετείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Η παραλαβή των αποδεικτικών υποβολής δήλωσης θα πραγματοποιείται από τον δικαιούχο αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με χρήση των κωδικών taxisnet του.
  • Δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ελλείψεις στις υποβληθείσες ηλεκτρονικές δηλώσεις τους, πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα που αίρουν τις εκκρεμότητες των δηλώσεων τους αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Όσοι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων επιθυμούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση ή δήλωση η οποία αφορά σε κτήση εμπράγματος δικαιώματος σε ποσοστό 100% με κληρονομιά για την οποία δεν έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη ή με χρησικτησία, πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες εναλλακτικές υποβολής δήλωσης.
  • Σε περίπτωση που για τη πλήρη ή μερική θεμελίωση εμπράγματος δικαιώματος απαιτείται η κτήση εγγράφου που πρέπει να χορηγηθεί από άλλη υπηρεσία (π.χ. δικαστήριο, υποθηκοφυλακείο, συμβολαιογράφο, κλπ), η οποία για τους ίδιους λόγους υπολειτουργεί ή έχει αναστείλει τη λειτουργία της, προτείνεται η επιλογή της χρονικής μετάθεσης της υποβολής δήλωσης.

Για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κτηματογράφησης τηλεφωνικά (26410 71780, 26410 71781, 26410 71017, 26410 71027) και ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στις ημέρες και ώρες λειτουργία του.

Τέλος, αν και ως Ανάδοχος Κοινοπραξία θεωρούμε ότι έχουμε ανταποκριθεί επιτυχώς στις υποχρεώσεις μας σε σχέση με την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Στράτου υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, παραμένουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για την πιθανότητα λήψης επιπλέον μέτρων αν απαιτηθεί από τις συνθήκες. Από την πλευρά των δικαιούχων αναμένουμε αντίστοιχα την απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών των αρμοδίων Υπηρεσιών και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής.

Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα για τα προληπτικά μέτρα που θα λαμβάνουμε για την προστασία της υγείας όλων μας, ενώ παράλληλα θα καταβάλλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση για πιθανές νέες εξελίξεις πρέπει να απευθύνεστε στη διεύθυνση: https://www.ktima2016.gr/index.php/ktimatografisi-stin-pe-aitoloakarnanias/nea-anakoinoseis-p-e-aitoloakarnanias.