Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ότι παρατείνεται, μέχρι τις 16/08/2023 η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Από την Τετάρτη, 12/10/2022 και έως και την Παρασκευή, 14/10/2022 οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διόρθωσης/ένσταση, φέρουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων εμπρόθεσμης προσέλευσης μέσω των δύο τρόπων προγραμματισμού ραντεβού, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.ktima2016.gr της Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016. Πιο συγκεκριμένα παρέχεται στους ανωτέρω δικαιούχους η δυνατότητα:

  • χρήσης της εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού, μέσω επιλογής του συνδέσμου που βρίσκεται στην ενότητα «Ραντεβού Ανάρτησης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» της ιστοσελίδας www.ktima2016.gr,
  • προγραμματισμού ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης Στράτου.

Τα ραντεβού για την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης μπορούν να διεκπεραιωθούν μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι οφείλουν να συμπληρώσουν το πλήθος των αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων, την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε να επιτευχθεί η ταυτοποίηση προσώπου κατά τη μετάβασή τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης Στράτου.

Σημειώνεται ότι για την υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης διόρθωσης/ένστασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αποδεικτικού εμπρόθεσμης προσέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις θα είναι εκπρόθεσμες.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ότι παρατείνεται, μέχρι τις 14/10/2022 η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ότι η ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης ορίζεται στις 14/06/2022 και ημερομηνία λήξης της στις 16/08/2022 (ή 14/10/2022 για τους κατοίκους εξωτερικού).

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Ανάρτηση επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο Πληροφορίες Ανάρτησης  

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ότι από τη Δευτέρα, 24/01/2022 το Γραφείο Κτηματογράφησης Στράτου θα λειτουργεί για το κοινό κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τις ώρες 08:30 - 16:30 και κάθε Τετάρτη, 08:30 – 20:30.

Οι εξελίξεις αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 06/11/2021 και μετά, επιβάλλουν στην Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016», Ανάδοχο της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να απευθυνθεί στους πολίτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στους συναλλασσόμενους με το Γραφείο Κτηματογράφησης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τα επόμενα:

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ότι η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής Προανάρτησης ορίζεται στις 17/05/2021 και ημερομηνία λήξης της στις 30/06/2021.

Για διευκρινήσεις σχετικά με την Προανάρτηση επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Πληροφορίες προανάρτησης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους εγγραπτέων, στα κτηματολογικά βιβλία, δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας στα πλαίσια των Συμβάσεων «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ότι:

Οι εξελίξεις από την εμφάνιση κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές της χώρας, επιβάλλουν στην Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016», Ανάδοχο της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου της και της κοινωνικής της ευθύνης και με γνώμονα την υποστήριξη των δράσεων της Πολιτείας για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, να απευθυνθεί στους πολίτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τα επόμενα:

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες και τα επιβαλλόμενα μέτρα υγιεινής για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας αναστέλλει τη λειτουργία του από την Τετάρτη 18/03/2020 και για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού.