Παρατίθεται το σύνολο των εντύπων προς συμπλήρωση, τα οποία αφορούν όλα τα στάδια της Κτηματογράφησης από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας για τις περιοχές που κτηματογραφούνται 

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995Δ1 (αρχείο για ψηφιακή επεξεργασία)

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.Το έντυπο Δ2 το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα από τα νομικά πρόσωπα, και από φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητας και δουλείας, όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση.

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 (αρχείο για ψηφιακή επεξεργασία)

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αφορούν στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας (Φωτοαντίγραφο αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Αποδεικτικό ΑΦΜ), στους τίτλους / στα έγγραφα θεμελίωσης δικαιώματος ανάλογα με το είδος του δικαιώματος και στα στοιχεία εντοπισμού του ακινήτου (Τοπογραφικό διάγραμμα, Εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας θέασης ορθοφωτοχαρτών είτε μέσω της εφαρμογής εντοπισμού και προσεγγιστική θέση με GPS χειρός). Όλα τα ανωτέρω συνυποβαλλόμενα έγγραφα αναφέρονται αναλυτικά και στο τεύχος των συχνών ερωτήσεων (F.A.Q.).

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Δ.1 για την υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Δ.2 για την υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Αίτηση Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης

Στην περίπτωση που χρειάζεται να πραγμαστοποιηθεί αλλαγή των στοιχείων της δήλωσης, τότε υποβάλεται Αίτηση Διόρθωσης στοιχείων της δήλωσης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, είτε αποστέλεται η ίδια Αίτηση με συστημένη επιστολή, στην οποία επισυνάπτεται το έντυπο δήλωσης Δ.1 ή Δ.2 με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν.

Αίτηση Γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Στην περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικαιούχου, τότε υποβάλλεται Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας, με συμπληρωμένα τα νέα στοιχεία επικοινωνίας του Δικαιούχου. Σημειώνεται ότι η αλλαγή αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, θα λαμβάνει όλη τη σχετική αλληλογραφία και θα πραγνατοποιείται κάθε άλλου είδους επικοινωνία καθόλη τη διάρκεια της Κτηματογράφησης.

Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων

Στην περίπτωση που υποβληθεί δήλωση δικαιώματος του οποίου ο τίτλος κτήσης δεν έχει ακόμη μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, τότε μόλις πραγματοποιηθεί η μεταγραφή πρέπει να υποβληθεί Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάπτεται το πιστοποιητικό μεταγραφής. Η μεταγραφή των συμβολαίων είναι υποχρεωτική.

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων

Στην Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντα και επιλέγεται το αντίγραφο που επιθυμεί να του χορηγηθεί.

Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντα προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση υποβολής δήλωσης.

 

Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα τόσο στα Γραφεία Κτηματογράφησης / εξυπηρέτησης πολιτών όσο και στην ιστοσελίδα του  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σε περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση αντί για το δικαιούχο, απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης.