Έναρξη Ανάρτησης: 28/06/2023

Λήξη Ανάρτησης: 30/10/2023 (για τους κατοίκους εσωτερικού) κατόπιν παράτασης (αρχική ημερομηνία 28/08/2023)

Λήξη Ανάρτησης: 30/10/2023 (για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο)

*Στη διαδικασία της Ανάρτησης περιλαμβάνονται τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν έως και τις 12/02/2023.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Μόνο κατόπιν ραντεβού ή ηλεκτρονικά)

Με τη σύνταξη νέου τίτλου δημιουργείται υποχρέωση υποβολής δήλωσης και στο Κτηματολόγιο. Επίσης οποιοσδήποτε δεν έχει δηλώσει τμήμα ή το σύνολο των δικαιωμάτων του, μπορεί να το κάνει έως και τις 13 Ιουνίου 2024.